نیازسنجی آموزشی

بدون شک یکی از مهمترین منابع هر سازمانی، منابع انسانی می‌باشد. این مهم ممکن نخواهد شد مگر اینکه این منبع ارزشمند، آموزش‌های مناسب و هدفمند دریافت کند. به همین علت، در اختیار داشتن شناسنامه آموزشی مشاغل، یکی از باارزش‌ترین دارایی‌های هر سازمانی محسوب می‌گردد. در شناسنامه آموزشی هر شغل علاوه بر تدوین شرح وظایف‌، شایستگی‌های مورد نیاز برای انجام هر وظیفه تعیین گردیده و دوره‌های آموزشی تامین کننده آن شایستگی‌ها نیز تعریف می‌شود. ارتباط شایستگی‌ها در حیطه‌های دانش، مهارت و توانایی، با هر یک از شرح وظایف، مدیریت عملکرد نیروی انسانی را هدفمند نموده و معیارهای استانداردی برای ارزشیابی عملکرد فراهم می‌نماید. شناسنامه آموزشی جامع مشاغل که از طریق دقیق‌ترین و کاربردی‌ترین الگوها و روش‌های روز جهان تدوین شده باشد، زیربنای محکم و قابل اعتمادی برای سراسر چرخه آموزش و بهسازی منابع انسانی یک سازمان خواهد بود. 

مدل Competency در تدوین مشاغل

مدل تحلیل وظایف در تجزیه و تحلیل شغل

بانک اطلاعات مشاغل O*net

الگوی Dacum در تدوین شرح وظایف

رویکرد KSA در طبقه بندی شایستگی‌های شغل

مورد استفاده در فعالیت های مختلف منابع انسانی و آموزش

برنامه‌ریزی نیروی انسانی

 نیازسنجی آموزشی کارکنان 

برنامه‌ریزی آموزشی 

توسعه مسیر شغلی 

طبقه بندی مشاغل

توسعه مسیر شغلی

جانشین پروری

طراحی مشاغل

نیازسنجی آموزشی مشاغل
نیازسنجی آموزشی مشاغل

اهداف عملیاتی طرح: جهت‌گیری هدفمند فعالیت‌های آموزشی نظام‌مند شدن برگزاری آموزش‌های کاربردی افزایش انگیزه کارکنان در فعالیت‌های آموزشی جامعیت آموزش‌ها در تمامی سطوح شغلی افزایش کارایی و اثر بخشی آموزش‌ها تهیه شناسنامه آموزشی کارکنان مکانیزه سازی فرآیند استانداردسازی مشاغل

نیازسنجی آموزشی مشاغل

تجزیه و تحلیل شاغل
(Individual Analysis)

تعیین شایستگی‌های فردی بر اساس شایستگی‌های پست سازمانی

تعیین نیازهای آموزشی بر اساس تطبیق نیازهای شغلی با دوره‌های گذرانده شده

تدوین شناسنامه آموزشی کارکنان تعیین اولویت دوره‌های مورد نیاز

تجزیه و تحلیل شغل

تجزیه و تحلیل سازمان
(Organization Analysis)

تحلیل و شناسایی چشم اندازها، ماموریت‌ها، اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های سازمان

تحلیل و شناسایی استراتژی‌ها و خط مشی ها بر اساس مدل‌های SWOT  و PEST

شناسایی شایستگی‌های سازمانی متناسب با اهداف سازمان

تعیین مدل شایستگی کارکنان بر اساس مدل‌های   Robins  و Posdcorb

تجزیه و تحلیل شاغل

تجزیه و تحلیل شغل
(Job Analysis)

بررسی و شناسایی شرح وظایف مشاغل و شرایط احراز آن‌ها

تدوین شایستگی‌های مورد نیاز مشاغل بر اساس مدل KSA و سطوح شغلی

شناسایی نیازهای آموزشی متناسب با شایستگی‌های مورد نیاز مشاغل

تعیین ارتباط نیازهای آموزشی مشاغل با شایستگی‌ها و اولویت‌بندی آن‌ها

مشتریان نیازسنجی آرنگ

بانک صنعت و معدن

تدوین استاندارد آموزشی ۲۵۰ شغل سازمانی

گروه مپنا

تدوین استاندارد آموزشی ۷۰۰ شغل سازمانی

نفت سپاهان

تدوین استاندارد آموزشی ۲۰۰ شغل سازمانی

شرکت پارس ژنراتور

تدوین استاندارد آموزشی ۵۰۰ شغل سازمانی

وزارت کشور

تدوین استاندارد آموزشی ۳۰۰۰ شغل سازمانی

پست بانک ایران

تدوین استاندارد آموزشی ۵۸ شغل سازمانی

آلمینیوم ایران

تدوین استاندارد آموزشی ۷۰۰ شغل سازمانی

نیاز سنجی آموزشی شرکت توزیع برق شیراز

تدوین استاندارد آموزشی ۷۰۰ شغل سازمانی

بانک تجارت

تدوین استاندارد آموزشی ۳۰۰ شغل سازمانی

وزارت بازرگانی

تدوین استاندارد آموزشی ۴۵۰ شغل سازمانی

تسکو

تدوین استاندارد آموزشی ۴۵۰ شغل سازمانی

حفاظت محیط زیست

تدوین استاندارد آموزشی ۳۰۰ شغل سازمانی