استقرار استاندارد (ISO 10015)

نقش استاندارد بین المللی ISO10015، فراهم آوردن راهنمایی جهت یاری رساندن به سازمان‌ها جهت نظارت و بهبود فرآیند آموزش از طریق شناسایی و تحلیل نیاز‌های آموزشی، طراحی و برنامه ریزی آموزشی، اجرای آموزش ، ارزشیابی نتایج آموزش به منظور دستیابی به اهداف آن می‌باشد. این استاندارد بر نقش کمک رسانی آموزش در بهبود مداوم تاکید دارد و هدف آن کمک به سازمان‌ها در امر سرمایه‌گذاری اثربخش تر و کاراتر آموزش است.

مزایای استقرار استاندارد ISO 10015 در سازمان

ایجاد نگرش و تفکر سیستمی نسبت به اجرای فرآیند آموزش در سازمان

ایجاد فرآیند آموزش نظام مند و ساختار یافته جهت بهبود توانمندی منابع انسانی

به روز کردن سیستم مدیریت آموزش و توسعه فرهنگ بهبود مستمر در سازمان

ایجاد اطمینان مشتریان از صلاحیت، شایستگی و مهارت کارکنان سازمان

ISO10015

مزایای استقرار استاندارد ISO 10015 در سازمان

طراحی آیین نامه‌های آموزشی

طراحی شاخص‌های پایش فرآیند آموزش

استقرار مستندات تدوین شده و نظارت بر اجرای مستندات

ممیزی داخلی جهت استقرار استاندارد

رفع عدم انطباق‌ها و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

ممیزی نهایی جهت دریافت استاندارد

ISO10015 مراحل