اولین خبرنامه الکترونیکی در حوزه آموزش منابع انسانی

h

مطالب مشابه:

ارتباط غیرکلامی

زبان بدن چیست؟ زبان بدن، زبان احساس، عواطف و هیجان‌های درونی انسان است. ما همه روزه با مشاهده حالت‌ها، تغییرهای قیافه، لحن صدا و حرکات …

تصویر شاخص ساختار گزارش

گزارشت را قورت بده! ساختار گزارش

در قسمت‌های قبل در مورد کلیات نوشتن گزارش و برنامه‌ریزی برای نوشتن گزارش صحبت کردیم. در این مقاله از آرنگنامه می‌خواهیم در مورد ساختار گزارش صحبت کنیم. شرح مختصر …

مدیریت شکایات مشتریان

برنامه‌های کاربردی رضایت مندی مشتری  با توجه به روند جهانی شدن، اگر سازمانی تمایل به دریافت سهم عمده ای از بازارها داشته باشد حتماً مشتری مداری …

خشم و مدیریت بر آن

افرادی که زودتر از دیگران خشمگین می‌شوند، استرس بیش تری را نیز تجربه می‌کنند و افرادی که استرس زیادی را تجربه می‌کنند، بیش تر مستعد …

دوره‌های آرنگ:

تصویر شاخص ساختار گزارش

گزارشت را قورت بده! برنامه‌ریزی در گزارش نویسی

امتیاز
5/5

در قسمت قبل در مورد کلیات نوشتن گزارش صحبت کردیم. در این مقاله از آرنگنامه می‌خواهیم در مورد اهمیت برنامه‌ریزی در گزارش نویسی و مراحل تحقیق صحبت کنیم.

روش برنامه‌ریزی در گزارش نویسی

مسأله مقدمات و برنامه ریزی برای تهیه گزارش، بر حسب نوع آن متفاوت است. در اکثر گزارش های مختصر و توضیحی ، می توان تمام روند برنامه ریزی را در ذهن خود آماده و متمرکز کنیم و نیازی به پیاده کردن آن بر روی کاغذ نیست.

مراحل روش علمی تحقیق

برای برنامه ریزی و تهیه مقدمات، روش های گوناگونی وجود دارد ؛ اما اگر هدف ما جستجوی واقعیت و اعمال دقت باشد، بهترین روش همان است که محققان و پژوهشگران، به کار می برند که به روش علمی مشهور است.

 مراحل روش علمی تحقیق عبارتند از :

 1. تعریف مسأله به صورت مشخص بر اساس معیار منطقی
 2. طرح مقدماتی تحقیق
 3. انتخاب روشی مناسب برای تحقیق
 4. جمع آوری اطلاعات و داده ها
 5. تحلیل و تفسیر
 6. نتیجه گیری بر اساس داده ها و تفسیرها
مراحل علمی تحقیق

١ تعریف مسأله

 • چارچوب مسأله مورد گزارش، باید بطور مشخص تعیین شود،
 • تعریف باید جامع باشد، یعنی همه مصادیق خود را در بر بگیرد .
 • تعریف مسأله باید در عبارتی روشن، دقیق، بدون ابهام و کوتاه بیان شود.
 • در تعریف، باید حتی المقدور از کلماتی که قابل مشاهده، محاسبه و اندازه گیری باشد استفاده گردد.

٢ طرح مقدماتی تحقیق

طرح مقدماتی تحقیق شامل چهار موضوع است:

 1. تعیین هدف و حدود تحقیق
 2. معیارهای انتخاب روش تحقیق
 3. طرح سؤال ها، مشکل ها و تنگناها
 4. نظرگزارش خواه نسبت به مسأله مورد بحث

٣ انتخاب روش مناسب برای تحقیق

از راه های چندی، می توان مواد خام را جمع آوری نمود که عبارتند از:

مشاهده و آزمایش

در این روش که بیش تر برای علوم تجربی به کار می رود، جمع کننده اطلاعات، هر نوع تجربه خود را یادداشت می کند و نتیجه آزمایش های خود را به ثبت می رساند.

مصاحبه و پرسشنامه

گاهی نیاز است که برای جمع آوری اطلاعات، با کسی مصاحبه شود، یا پرسشنامه هایی تهیه شود و در اختیار افراد قرار گیرد. در این حالت، سوال های مصاحبه یا پرسشنامه باید روشن, صریح و خردمندانه باشد و به طور کلی به موضوع، مربوط باشد.

کتابخانه

در این روش، نگارنده ، منابع تحقیق خود را در کتابخانه ها جستجو و مانند روش اول، ثبت می کند.

۴ جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اطلاعات

هر چند وجود اطلاعات صحیح و دقیق و مربوط لازم است، اما اطلاعات بخودی خود موادی خام هستند که گزارشگر باید بتواند آن ها را طبقه بندی و تنظیم کند و در مرحله بعد، مورد تفسیر و تحلیل قرار دهد و سپس دست به استنتاج بزند.

تنظیم و طبقه بندی آمار و اطلاعات، شامل چهار مرحله است:

 • طبقه بندی داده ها                     
 • عینیت گرایی                                         
 • تحلیل داده های کیفی          
 • تحلیل داده های کمّی  

تقسیم‌بندی اطلاعات

 • کمّی ( مقداری): اطلاعاتی است که با عدد و رقم بیان می شوند.
 • کیفی( غیر مقداری): اطلاعاتی است که به توصیف موضوع تحقیق می پردازد.

تجزیه و تحلیل اطلاعات کمّی آسان تر است، زیرا با استفاده از روش های آماری، قابل تحلیل و بررسی است.

در بسیاری موارد، می توان اطلاعات کیفی را به اطلاعات کمّی تبدیل نمود تا نسبت به پاسخ حاصله و کاهش اشتباه، اطمینان حاصل گردد. برای تبدیل اطلاعات کیفی به مقادیر کمّی، ممکن است:

 • مشاهده ها و اطلاعات کیفی، به صورت عدد و درصد منعکس گردد.
 • اطلاعات و مشاهده های کیفی، به صورت درجه و طبقه بیان شود. (مانند درجه یک، درجه دو که حاکی از درجه کیفیت باشد) و برای هر درجه و طبقه، نمره ای و ارزشی تعیین گردد. مثلاً در مورد تمایل افراد به دیدن مسابقه فوتبال، ممکن است آن ها را به سه طبقه “الف”، “ب” و “ج” طبقه بندی نمود و سپس برای هر طبقه نمره ای در نظر گرفت.

۵ تحلیل و تفسیر داده ها و ارزش گذاری آنها

پس از آن که اطلاعات دسته بندی و تجزیه و تحلیل شد، گزارشگر می تواند بر اساس تجزیه و تحلیل آماری، اطلاعات را توجیه منطقی نموده و به کشف و استنتاج راه حل مشکل موفق گردد.

برای آن که گزارشگر از مطالعه اطلاعات موجود، به نتیجه برسد و در توجیه منطقی به منظور رسیدن به پاسخ مشکل، موفق گردد، لازم است استدلال خود را کاملاً مشخص نماید.

۶ نتیجه گیری

در این مرحله، گزارشگر پس از ذکر مختصری درباره مشکل و یادآوری نکته های عمده حقایق کشف شده ، به نتیجه گیری کلی و در واقع به اظهار نظر درباره عوامل و موجبات مسأله می پردازد و سپس راه حل های پیشنهادی را برای ارایه، در گزارش خود آماده می سازد.