اولین خبرنامه الکترونیکی در حوزه آموزش منابع انسانی

h

مطالب مشابه:

تصویر هوش هیجانی

اهمیت، ابعاد و مرزبندی‌های هوش هیجانی

در مقاله قبل از هوش هیجانی به معرفی آن پرداختیم. در این مقاله از آرنگنامه به معرفی معیارهای هوش هیجانی، مقایسه آن با بهره هوشی، …

تصویر شاخص ساختار گزارش

گزارشت را قورت بده! برنامه‌ریزی در گزارش نویسی

در قسمت قبل در مورد کلیات نوشتن گزارش صحبت کردیم. در این مقاله از آرنگنامه می‌خواهیم در مورد اهمیت برنامه‌ریزی در گزارش نویسی و مراحل …

معرفی سیستم پیشنهادهای کایزن و فنگ شویی

معرفی سیستم پیشنهادهای کایزن استراتژی “کایزن” مهم ترین مفهوم در مدیریت ژاپنی و رمز موفقیت رقابتی این کشور است. کایزن به معنای بهبود مستمر، تدریجی …

مفهوم تیم سازی و کار تیمی

مراحل تشکیل تیم و چشم انداز تیم

تیم‌سازی و تشکیل تیم شامل مراحل زیر می‌شود: هدف‌گذاری  تعیین اعضای تیم  تعیین نقش‌ها و وظیفه‌های تیم تعیین نقش‌ها و وظیفه‌های افراد تفویض اختیار برنامه‌ریزی …

دوره‌های آرنگ:

تصویر شاخص ساختار گزارش

گزارشت را قورت بده! برنامه‌ریزی در گزارش نویسی

امتیاز
5/5

در قسمت قبل در مورد کلیات نوشتن گزارش صحبت کردیم. در این مقاله از آرنگنامه می‌خواهیم در مورد اهمیت برنامه‌ریزی در گزارش نویسی و مراحل تحقیق صحبت کنیم.

روش برنامه‌ریزی در گزارش نویسی

مسأله مقدمات و برنامه ریزی برای تهیه گزارش، بر حسب نوع آن متفاوت است. در اکثر گزارش های مختصر و توضیحی ، می توان تمام روند برنامه ریزی را در ذهن خود آماده و متمرکز کنیم و نیازی به پیاده کردن آن بر روی کاغذ نیست.

مراحل روش علمی تحقیق

برای برنامه ریزی و تهیه مقدمات، روش های گوناگونی وجود دارد ؛ اما اگر هدف ما جستجوی واقعیت و اعمال دقت باشد، بهترین روش همان است که محققان و پژوهشگران، به کار می برند که به روش علمی مشهور است.

 مراحل روش علمی تحقیق عبارتند از :

 1. تعریف مسأله به صورت مشخص بر اساس معیار منطقی
 2. طرح مقدماتی تحقیق
 3. انتخاب روشی مناسب برای تحقیق
 4. جمع آوری اطلاعات و داده ها
 5. تحلیل و تفسیر
 6. نتیجه گیری بر اساس داده ها و تفسیرها
مراحل علمی تحقیق

١ تعریف مسأله

 • چارچوب مسأله مورد گزارش، باید بطور مشخص تعیین شود،
 • تعریف باید جامع باشد، یعنی همه مصادیق خود را در بر بگیرد .
 • تعریف مسأله باید در عبارتی روشن، دقیق، بدون ابهام و کوتاه بیان شود.
 • در تعریف، باید حتی المقدور از کلماتی که قابل مشاهده، محاسبه و اندازه گیری باشد استفاده گردد.

٢ طرح مقدماتی تحقیق

طرح مقدماتی تحقیق شامل چهار موضوع است:

 1. تعیین هدف و حدود تحقیق
 2. معیارهای انتخاب روش تحقیق
 3. طرح سؤال ها، مشکل ها و تنگناها
 4. نظرگزارش خواه نسبت به مسأله مورد بحث

٣ انتخاب روش مناسب برای تحقیق

از راه های چندی، می توان مواد خام را جمع آوری نمود که عبارتند از:

مشاهده و آزمایش

در این روش که بیش تر برای علوم تجربی به کار می رود، جمع کننده اطلاعات، هر نوع تجربه خود را یادداشت می کند و نتیجه آزمایش های خود را به ثبت می رساند.

مصاحبه و پرسشنامه

گاهی نیاز است که برای جمع آوری اطلاعات، با کسی مصاحبه شود، یا پرسشنامه هایی تهیه شود و در اختیار افراد قرار گیرد. در این حالت، سوال های مصاحبه یا پرسشنامه باید روشن, صریح و خردمندانه باشد و به طور کلی به موضوع، مربوط باشد.

کتابخانه

در این روش، نگارنده ، منابع تحقیق خود را در کتابخانه ها جستجو و مانند روش اول، ثبت می کند.

۴ جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اطلاعات

هر چند وجود اطلاعات صحیح و دقیق و مربوط لازم است، اما اطلاعات بخودی خود موادی خام هستند که گزارشگر باید بتواند آن ها را طبقه بندی و تنظیم کند و در مرحله بعد، مورد تفسیر و تحلیل قرار دهد و سپس دست به استنتاج بزند.

تنظیم و طبقه بندی آمار و اطلاعات، شامل چهار مرحله است:

 • طبقه بندی داده ها                     
 • عینیت گرایی                                         
 • تحلیل داده های کیفی          
 • تحلیل داده های کمّی  

تقسیم‌بندی اطلاعات

 • کمّی ( مقداری): اطلاعاتی است که با عدد و رقم بیان می شوند.
 • کیفی( غیر مقداری): اطلاعاتی است که به توصیف موضوع تحقیق می پردازد.

تجزیه و تحلیل اطلاعات کمّی آسان تر است، زیرا با استفاده از روش های آماری، قابل تحلیل و بررسی است.

در بسیاری موارد، می توان اطلاعات کیفی را به اطلاعات کمّی تبدیل نمود تا نسبت به پاسخ حاصله و کاهش اشتباه، اطمینان حاصل گردد. برای تبدیل اطلاعات کیفی به مقادیر کمّی، ممکن است:

 • مشاهده ها و اطلاعات کیفی، به صورت عدد و درصد منعکس گردد.
 • اطلاعات و مشاهده های کیفی، به صورت درجه و طبقه بیان شود. (مانند درجه یک، درجه دو که حاکی از درجه کیفیت باشد) و برای هر درجه و طبقه، نمره ای و ارزشی تعیین گردد. مثلاً در مورد تمایل افراد به دیدن مسابقه فوتبال، ممکن است آن ها را به سه طبقه “الف”، “ب” و “ج” طبقه بندی نمود و سپس برای هر طبقه نمره ای در نظر گرفت.

۵ تحلیل و تفسیر داده ها و ارزش گذاری آنها

پس از آن که اطلاعات دسته بندی و تجزیه و تحلیل شد، گزارشگر می تواند بر اساس تجزیه و تحلیل آماری، اطلاعات را توجیه منطقی نموده و به کشف و استنتاج راه حل مشکل موفق گردد.

برای آن که گزارشگر از مطالعه اطلاعات موجود، به نتیجه برسد و در توجیه منطقی به منظور رسیدن به پاسخ مشکل، موفق گردد، لازم است استدلال خود را کاملاً مشخص نماید.

۶ نتیجه گیری

در این مرحله، گزارشگر پس از ذکر مختصری درباره مشکل و یادآوری نکته های عمده حقایق کشف شده ، به نتیجه گیری کلی و در واقع به اظهار نظر درباره عوامل و موجبات مسأله می پردازد و سپس راه حل های پیشنهادی را برای ارایه، در گزارش خود آماده می سازد.